Algemene Voorwaarden

____________________________________________________________________________________
Algemene Voorwaarden AMIDA Service
Kon. Wilhelminalaan 10, 7051AS Varsseveld, KvK Centraal Gelderland 64406547
01-01-2020

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door AMIDA Service, ook te noemen “opdrachtnemer”.
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtnemer met een wederpartij, ongeacht of deze samenhangen dan wel volgen op een reeds uitgebrachte aanbieding of gesloten overeenkomsten.
2. Deze algemene voorwaarden bevatten naast regels omtrent onder meer betalingscondities, risico, overmacht en dergelijke ook regels met betrekking tot procedures, methodieken, garantie en andere aspecten, verband houdende met de aanbieding, de opdracht, de aanvaarding daarvan en de uitvoering daarvan.
3. Zij beogen de verantwoordelijkheden en de werkzaamheden van AMIDA Service als Opdrachtnemer enerzijds en van cliënt als opdrachtgever anderzijds duidelijk af te bakenen en zijn derhalve medebepalend voor de inhoud van de aanbieding en van de opdracht.
4. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur daarvan is opgenomen.
5. Afspraken, opdrachten en overeenkomsten zijn voor AMIDA Service bindend, indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd .
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
6. Een overeenkomst komt tot stand, indien de opdrachtnemer schriftelijk heeft bevestigd de aanbieding of de opdracht van de wederpartij te accepteren. Partijen kunnen het bestaan van de overeenkomst ook door andere middelen bewijzen.
7. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, heeft de opdrachtnemer jegens zijn wederpartij recht op vergoeding van alle kosten, die zijn gemaakt in verband met de uitgebrachte aanbieding.

Artikel 2 – Wijze van berekening en betalingscondities
1. Tenzij de opgegeven prijzen anders worden vermeld, gelden alle prijzen inclusief kosten van het gebruik en verbruik van reinigings- en onderhoudsmiddelen, alsmede het gebruik van apparatuur, doch zijn exclusief omzetbelasting, de kosten van transport of emballage en opslag en verblijf binnen Nederland.
2. Het honorarium van AMIDA Service wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst door AMIDA Service gehanteerde tarieven.
3. AMIDA Service behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen dan wel te verlagen, indien na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen in één of meer kostprijsbepalende factoren daartoe aanleiding geven.
AMIDA Service stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis, indien en  gebruik gemaakt wordt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.
Indien de prijswijziging leidt tot een prijsverhoging van 15% ten opzichte van de overeengekomen prijs, ontbindt AMIDA Service op schriftelijk verzoek van de wederpartij de overeenkomst.
4. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen en invoerrechten worden gewijzigd, zal AMIDA Service altijd het recht hebben deze wijzigingen in haar prijzen door te berekenen, ook indien vermeld is dat de prijzen vast zijn.
5. Betalingen dienen steeds zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum door middel van storting op het door AMIDA Service aangewezen bank- of girorekeningnummer.
Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
De betalingscondities zullen voor elke opdracht afzonderlijk worden bepaald, waarbij in het algemeen in vooruitbetaling wordt voorzien. Facturering van bedragen verschuldigd uit hoofde van de prijswijzigingsclausule, zoals bedoeld in Artikel 2 lid 2 van deze algemene voorwaarden zal steeds geschieden, zodra de daarvoor benodigde definitieve gegevens beschikbaar zijn onverminderd het recht van AMIDA Service tot eerdere voorlopige facturering ter zake.
AMIDA Service behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling en stillegging of liquidatie van de onderneming, is al hetgeen AMIDA Service van de wederpartij te vorderen heeft, onmiddellijk opeisbaar.
AMIDA Service heeft het recht alle op geld waardeerbare vorderingen, alsmede alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op AMIDA Service te verrekenen met alle op geld waardeerbare vorderingen van de wederpartij.
6. De overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur. De buiten deze periode gewerkte uren worden als overwerk beschouwd, waarvoor een toeslag geldt van 50%, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst/leveringstermijn
1. Het bepaalde tijdstip waarop, dan wel de bepaalde termijn, waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door AMIDA Service in redelijkheid en billijkheid nagestreefd, maar is niet bindend. Overschrijding van het bepaalde tijdstip, dan wel de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst, geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid van AMIDA Service voor gevolgen van de tardieve prestatie.
2. Indien AMIDA Service de overeengekomen prestatie niet kan verrichten op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen plaats, doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleend of doordat een ander beletsel van de zijde van de wederpartij opkomt, is laatstgenoemde in verzuim en heeft AMIDA Service recht op vergoeding van door haar geleden schade.
3. AMIDA Service behoudt zich het recht voor de door haar te leveren goederen en diensten in fasen te leveren en voor het overeengekomen tijdstip te leveren.
4. De wederpartij is gehouden om de goederen, die hij heeft besteld, binnen 30 dagen na de dagtekening van de orderbevestiging feitelijk af te nemen.
5. Het risico van verlies, beschadiging, dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen is voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van levering.
6. Alle kosten, welke verband houden met de levering van goederen, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 4 – Voltooiing van de opdracht
1. AMIDA Service wordt geacht aan al haar verplichtingen te hebben voldaan op het ogenblik van verstrijken van de overeengekomen periode, dan wel in het geval van eenmalige en/of incidentele dienstverlening op het ogenblik van levering, zoals schriftelijk overeengekomen of bij voltooiing van de betreffende dienstverlening en voor zover de opdrachtgever niet binnen acht dagen na boven aangeduide tijdstippen schriftelijk reclameert over onjuiste of gebrekkige uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
1. AMIDA Service behoudt zich de eigendom voor van het geleverde tot het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan, een en ander tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij.
2. AMIDA Service heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien, en voor zover, de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens AMIDA Service in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van AMIDA Service in betalingsmoeilijkheden verkeert.

Artikel 6 – Garantie
1. AMIDA Service garandeert, dat de dienstverlening zal worden uitgevoerd door deskundig en betrouwbaar personeel met gebruikmaking van voor de dienstverlening deugdelijk materiaal en/of geschikte apparatuur.
2. Op levering van goederen en/of producten gelden de voor dit product gebruikelijke door de leverancier bepaalde garantievoorwaarden en aansprakelijkheden.
3. Het in dit artikel bepaalde geldt uitsluitend, indien de wederpartij aantoont, dat het gebrek in het geleverde veroorzaakt is door een onjuiste verwerking, bewerking, behandeling, constructie of fabricage van het geleverde, dan wel voor het gebruik van ondeugdelijke materialen, grond- of hulpstoffen, door AMIDA Service .
4. Gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van werken, verwerken of voorgeschreven constructie, instructie of fabricage, of geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.
5. Onder de garantie vallen niet de gebreken, die geheel dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;
b. onoordeelkundige dan wel niet geschikte opslag van het geleverde door de wederpartij;
c. slijtage, welke niet buitensporig is gezien het gebruik, dat van het geleverde wordt gemaakt;
d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig het doel, waarvoor de goederen geleverd zijn;
e. het, al dan niet, naleven van enig overheidsvoorschrift.
6. Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel heeft gebruikt, be- of verwerkt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties, of anders dan overeenkomstig het doel, waarvoor de goederen geleverd zijn, dan wel het geleverde door derde gerepareerd is, vervalt de garantie.
7. AMIDA Service heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde, dan wel door het restitueren van de prijs.

Artikel 7 – Risico en aansprakelijkheid
1 Vertraging in de aanvang, of in de voortzetting van de dienstverlening als gevolg van onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van de opdrachtgever of afnemer, of als gevolg van andere oorzaken, die tegenover AMIDA Service geacht moet worden voor het risico van de opdrachtgever c.q. afnemer te zijn, komen voor diens rekening.
2. De aansprakelijkheid van AMIDA Service voor alle directe kosten en schade op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht, dan wel het bedrag, waarvoor AMIDA Service zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
AMIDA Service is niet aansprakelijk voor alle indirecte kosten of indirecte schade, die verband houdt met of voortvloeit uit een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
3. In het kader van een dienstenverleningsovereenkomst zal AMIDA Service jegens haar wederpartij niet aansprakelijk zijn voor, en zal die wederpartij AMIDA Service vrijwaren van en tegen alle aanspraken, schade vorderingen en acties ontstaan uit de dood of letsel van personen of verlies of schade aan goederen, daaronder begrepen gevolgschade, veroorzaakt door of in verband met die dienstverlening.
4. Anderzijds zal die wederpartij jegens AMIDA Service niet aansprakelijk zijn en zal AMIDA Service de wederpartij vrijwaren van en tegen alle aanspraken, schade, vorderingen en acties ontstaan uit dood of letsel, veroorzaakt door of in verband staande met de dienstverlening.
5. Alle door AMIDA Service verstrekte offertes, materiaallijsten en andere documentatie blijven haar eigendom. Zij mogen zonder haar nadrukkelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor interne verspreiding en zij mogen niet aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld of anderszins worden bekend gemaakt, noch door de opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld, anders dan voor het doel, waarvoor zij door AMIDA Service verstrekt zijn.

Artikel 8 – Overmacht
1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst van AMIDA Service niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, dan wel indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd de opdracht bij aangetekend schrijven door AMIDA Service of door opdrachtgever kunnen worden beëindigd met als gevolg, dat AMIDA Service niet meer verplicht is te presteren en de opdracht-gever geen betaling hoeft te verrichten.
2. Onder overmacht wordt onder meer gerekend : Elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van AMIDA Service of in de onderneming van een derde van wie AMIDA Service goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden, welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
3. Bij gedeeltelijke nakoming door AMIDA Service zal de opdrachtgever een evenredig gedeelte van de betalingen verrichten.

Artikel 9 – Afwijkingen
1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van kracht, indien zij schriftelijk door AMIDA Service zijn bevestigd.

Artikel 10 – Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten in de zin van deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover algemene voorwaarden, die door de wederpartij worden gebruikt in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.
2. Ter zake van geschillen is de Arrondissementsrechtbank, afhankelijk van de locatie van de betreffende AMIDA Service vestiging bij uitsluitsel bevoegd, tenzij het geschil tot de competentie van de Kantonrechter behoort.